Ποιοί Είμαστε

Σκοποί της οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η ομοσπονδία σκοπούς έχει:

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες και στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
Την καταγραφή και την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, αναπτυξιακές εταιρίες και φορείς (π.χ. Βιοτεχνικό Πάρκο), για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους. Την ίδρυση παραρτήματος Κ.Ε.Κ ΓΕ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Παράρτημα Θεσσαλίας, για την επιμόρφωση των μελών της. Την ενίσχυση και υποβοήθηση αυτών με την εισφορά χρημάτων ή άλλων αντικειμένων καθώς και κάθε άλλης παροχής.
Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης.